I ennill mewn siswrn papur roc ni allwch ddibynnu ar lwc yn unig. Mae'n mynd y tu hwnt i fod yn lwcus, dyma rai technegau a strategaethau i'ch helpu chi i ennill yn fwy cyson yn Rock Paper Scissors.

Dynion vs Merched

Ar y dafliad cyntaf mae dynion yn tueddu i ddewis roc fel eu tafliad cyntaf, tra bod menywod fel arfer yn taflu papur yn gyntaf. Felly os ydych chi'n chwarae yn erbyn dyn dylech chi daflu papur yn gyntaf; os ydych chi'n chwarae gyda menyw, taflwch siswrn.

Ar ôl y golled gyntaf

Canfu astudiaeth o Brifysgol Zhejiang yn Tsieina unwaith y bydd rhywun yn colli rownd, nad ydyn nhw'n taflu'r un peth, maen nhw'n aml yn taflu'r ystum sy'n eu curo. Os bydd rhywun yn colli trwy daflu craig yn erbyn papur, maen nhw fel arfer yn taflu papur nesaf.

Cadwch eich Gwrthwynebydd yn Syndod

Mae'n troi o amgylch strategaeth o ddechrau'r gêm yn sydyn fel nad oes gan eich gwrthwynebydd unrhyw amser i feddwl. Pan fydd pobl yn synnu, mae eu cyhyrau'n tyndra ac unwaith y bydd pobl wedi cwympo i'r cyflwr cataleptig hwn, byddant bron yn anochel yn taflu craig oherwydd nad oes ganddynt amser i lunio strategaeth. Mewn gwirionedd, bydd 50-60% o bobl yn dewis roc yn rownd gyntaf Siswrn Papur Roc, hyd yn oed pan nad oes pwysau arnynt, gan wneud papur yn ddewis da iawn os ydych chi am gynyddu eich siawns o ennill.

Mae Rock ar gyfer Rookies

Chwarae siswrn wrth i'ch agoriad symud yn erbyn chwaraewr mwy profiadol. Gan eich bod yn gwybod na fyddant yn dod allan yn chwarae craig (gan ei bod yn rhy amlwg), siswrn yw eich symudiad diogel gorau i ennill yn erbyn papur neu sefyll yn erbyn eich gwrthwynebydd yn chwarae siswrn hefyd.

Y Rhedeg Ddwbl

Wrth chwarae gyda rhywun nad oedd yn brofiadol yn Rock Paper Scissors, edrychwch am rediadau dwbl (yr un tafliad ddwywaith). Pan welwch chi siswrn dau yn rhedeg, eu symudiad nesaf fydd Roc neu Bapur, felly Papur yw eich symudiad gorau. Pam mae hyn yn gweithio? Mae pobl yn casáu cael eu hystyried yn rhagweladwy a nod canfyddedig rhagweladwyedd yw dod allan gyda'r un tafliad dair gwaith yn olynol.

Awgrymwch Dafliad

Wrth chwarae yn erbyn rhywun sy'n gofyn ichi eu hatgoffa am y rheolau, manteisiwch ar y cyfle i “awgrymu tafliad” yn gynnil wrth i chi egluro iddyn nhw trwy ddangos yn gorfforol iddyn nhw'r dafliad rydych chi am iddyn nhw ei chwarae.

Ie. “Mae papur yn curo Roc, Siswrn yn curo Siswrn (siswrn sioe), Siswrn (dangos siswrn eto) yn curo Papur.” Credwch neu beidio, pan nad yw pobl yn talu sylw bydd eu meddwl isymwybod yn aml yn derbyn eich “awgrym”. Mae techneg debyg iawn yn cael ei defnyddio gan consurwyr i gael rhywun i gymryd cerdyn penodol o ddec o gardiau.

Ploy y Rowndiwr

Efallai y bydd meistroli'r strategaeth hon yn ei gwneud yn golygu na fyddwch byth yn colli eto! Y ffordd y mae'r strategaeth hon yn gweithio yw pan fyddwch chi'n awgrymu gêm gyda'ch gwrthwynebydd, peidiwch â chyhoeddi nifer y rowndiau rydych chi'n mynd i'w chwarae. Chwaraewch y gêm gyntaf ac os ydych chi'n ennill, cymerwch hi fel buddugoliaeth. Os byddwch chi'n colli, heb golli curiad, dechreuwch chwarae'r 'rownd nesaf' gan dybio mai 2 gorau allan o 3 ydoedd.

Nid oes amheuaeth y byddwch yn clywed protestiadau gan eich gwrthwynebydd ond arhoswch yn gadarn a’u hatgoffa “nad oes unrhyw un yn chwarae siswrn papur roc marwolaeth sydyn gêm 1 am y math o benderfyniad y mae’r ddau ohonoch yn ei wneud”. Ni fydd y dechneg ddeheuig hon yn gwarantu ennill i chi, ond bydd yn rhoi cyfle i chi frwydro yn ôl a chael y fuddugoliaeth. Os byddwch chi'n colli ddwywaith, rhowch wybod iddyn nhw mewn Twrnameintiau Siswrn Papur Roc Proffesiynol, mae'n 3 gorau o 5 a daliwch ati i chwarae.

Tacteg Scare

Ar gyfer y strategaeth hon rydych chi am i'ch gwrthwynebydd fod yn llawn tyndra. Pan fydd gwrthwynebydd yn llawn tyndra, maent yn fwy tebygol o bigo roc. Y ffordd orau o wneud i hyn ddigwydd yw tra bo preimio mewn siswrn papur roc yn gweiddi enw eich gwrthwynebydd neu ddim ond yr enw “ROCK!”. Bydd hyn yn achosi iddynt boeni, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n chwarae papur i ddod â'r fuddugoliaeth adref!